Your address will show here +12 34 56 78

algemene voorwaarden

 

  • Text Hover

Algemene voorwaarden deelname aan één van de groepstherapieën die vallen onder de Damsté-groep 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid


1. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website en worden tevens toegestuurd aan de deelnemers na ontvangst van het inschrijfformulier.


2.Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen deelnemer en de Damsté-groep zijn vastgelegd. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook e-mail verstaan.


3. In die gevallen waarin de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de organisatie van de Damsté-groep een regeling treffen naar redelijkheid.


Artikel 2. Aanmelding, inschrijving en kosten/betaling


1.Inschrijving voor één van de Damsté-therapiegroepen vindt plaats door het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier voor de desbetreffende therapiegroep. Dit kan door middel van het invullen van een papieren inschrijfformulier of door middel van het invullen van het digitale invulformulier, toe te sturen door de organisatie van de Damsté-groepen (hierna te noemen: de organisatie).


2.Het papieren inschrijfformulier dient ondertekend te zijn, waarmee men instemt met de Algemene Voorwaarden. Het digitale formulier dient een scan of foto te zijn van het ondertekende papieren inschrijfformulier.


3.De naam van de deelnemer op het inschrijfformulier, is correct en volledig (bevat ook de meisjesnaam indien van toepassing) en komt overeen met de naam zoals vermeld op het legitimatiebewijs dat de deelnemer bij zich draagt.


4.Deelname aan de therapiegroep is in volgorde van inschrijving.


5.De therapiekosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar, bij de aanwezigheid van een daartoe bestemde verwijzing van de huisarts. Er moet wel rekening worden gehouden met het door de wet verplichte jaarlijkse eigen risico voor volwassenen vanaf 18 jaar. Daarnaast wordt er een eigen bijdrage berekend voor materiaalkosten, eten, drinken en indien van toepassing een overnachting. Deze eigen bijdrage is per groep verschillend en wordt door de organisatie aan u bekend gemaakt bij inschrijving. De organisatie zal na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de eventueel eigen bijdrage sturen naar het op het inschrijfformulier aangegeven (mail) adres van degene die de factuur zal voldoen.6.Betaling van het door de deelnemer verschuldigde bedrag (eigen bijdrage) dient te zijn voldaan uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.


7.Binnen 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier kunt u uw inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren. Dit is een wettelijke bedenktermijn. U geeft per mail of post met een duidelijke handtekening aan, dat u van deelname aan de therapiegroep afziet en het inschrijfformulier nietig verklaart. De organisatie zorgt er dan voor dat u geen factuur ontvangt, of dat de factuur die al verzonden is niet betaald hoeft te worden. Als de factuur al betaald is, ontvangt u het volledige bedrag retour binnen tien werkdagen na annulering.


8. Zodra de organisatie een vordering aan derden ter incasso moet overdragen, komen alle daarmee verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de deelnemer.


Artikel 3. Annulering door de deelnemer


1.De annuleringsvoorwaarden worden vermeld op het inschrijfformulier. Er is onderscheid tussen de eigen bijdrage en de therapiekosten. De eigen bijdrage, gericht op alle therapiedagen, dient volledig betaald te worden wanneer u binnen een maand voor aanvang van de therapie annuleert. De Damsté-therapiegroepen kennen meerdere dagdelen. Het is niet mogelijk slechts één of enkele dagdelen van een groep te volgen. U conformeert zich bij inschrijving aan het hele traject. Bij aanwezigheid declareert de organisatie de therapiekosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van één of meerdere dagdelen kan de organisatie de kosten van dat dagdeel/die dagdelen bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen – afhankelijk van de zorgverzekeraar – tussen €80 en €95 per dagdeel. Bij onvoorziene omstandigheden kan de organisatie hiervan afwijken, maar is dat niet verplicht. Kosteloze annulering van de therapie kan nog tot 30 dagen voor aanvang van het eerste dagdeel van de groepstherapie. Bij annulering binnen een week van het eerste dagdeel van de groepstherapie brengt de organisatie alle kosten in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen van de groepstherapie brengt de organisatie de kosten van de eerste twee therapiedagen bij u in rekening. Wanneer tussentijds wordt gestopt, zijn de therapiekosten van de niet gevolgde dagdelen voor uw rekening.


Artikel 4. Prijs


1.De therapiekosten van de Damsté-therapiegroepen staan vermeld op de website van uw zorgverzekeraar, of zijn daar opvraagbaar.


Artikel 5. Annulering bij onvoldoende deelnemers of uitval therapeut


1.De organisatie behoudt zich het recht voor de therapiegroep in geval van onvoldoende deelname te annuleren tot 2 weken voor de eerste therapiedag. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De organisatie zal in dat geval de door de deelnemer betaalde eigen bijdrage binnen tien werkdagen retourneren.


2.In geval van ziekte of verhindering van de therapeut biedt de organisatie vervanging door een gelijkwaardige therapeut of een alternatieve datum waarop de groepstherapie alsnog gegeven wordt.


3.Indien er sprake is van een verandering van datum en de deelnemer wil hiervan geen gebruik maken, dan worden therapiekosten niet berekend, de eigen bijdrage vervalt echter niet.


4. De organisatie zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van therapiedagen die voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.


5.In geval van ziekte en/of verhindering van een therapeut heeft de deelnemer geen recht op een schadevergoeding.


Artikel 6. Klachten


1.Indien er, ondanks alle goede bedoelingen van de Damsté-therapeuten, klachten zijn omtrent de begeleiding, bespreek deze dan in eerste instantie met de therapeut en/of de organisatie. Er kan sprake zijn van een misverstand, en ook beseft de therapeut wellicht niet dat u ontevreden bent. De klacht wordt vervolgens in behandeling genomen, een gesprek tussen beiden volgt, waarna e.e.a. schriftelijk zal worden vastgelegd. Als een gesprek geen oplossing biedt, of als u geen gesprek wenst, dan kunt u zich via www.klachtenloketparamedici.nl wenden tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Zie verder de klachtenprocedure van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).


Artikel 7. Vertrouwelijkheid


1.De organisatie en de therapeuten zullen de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De organisatie conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.


2.Deze vertrouwelijkheid geldt ook t.a.v. de door derden ter beschikking gestelde en tijdens de therapie gemaakte beeld- of geluidsopnamen. Dergelijk materiaal wordt alleen gebruikt na schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) of diens wettelijke vertegenwoordigers.


3.De deelnemer aan de cursus zal ook vertrouwelijk omgaan met door de andere deelnemers verstrekte informatie en de beeld- en geluidsopnamen van clientmateriaal van derden.


Artikel 9. Persoonsgegevens


1.De organisatie verwerkt de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens conform de privacywetgeving (AVG).


Artikel 10. Termijnen correspondentie


1.Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de inhoud van de Damsté-therapiegroepen worden binnen vijf tot tien werkdagen beantwoord.


2. Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben, worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.Het correspondentieadres van de Damsté-groep is:mail@damstegroep.nl


© versie 27 juni 2019